הגבלת אחריות


השימוש באתר ובמערוכותיו השונות נעשות על פי שיקול דעתו ובאחריותו של המשתמש

המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של בעלי האתר כתוצאה משימוש באתר או השימוש בקורות החיים של המשתמש

Jobsindex אינם מתחייבים על הגנה של המידע וקורות החיים המועברים ל Jobsindex
ולמעסיקים אליהם מועבר המידע

אינם אחראים על נזק או פגיעה מסוג כלשהוא שיגרמו כתוצאה ממשלוח קורות החיים אל החברות Jobsindex

אינם אחראים ואינם מפקחים על השימוש הנעשה Jobsindex
עם קורות החיים על ידי החברות אליהן מופצים קורות החיים